Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak

Főprofil: 1945-1956. közötti időszak és 1956., Múltunk, jelenünk: magyar történelmi események, ősi hitünk, vallásunk, emlékművek

Heffner Attila : Mi a Táltos - mi a sámán?      
 
Írta: Marosics Tamás   
 
Mi a Táltos - mi a sámán? Mi a Táltos - mi a sámán?

A sámánok egy hajdani letûnt kultúra szuperintelligens és hiperérzékeny pillérei voltak. Ez a kor több tízezer évet ölel át. Ma is élnek sámánok -fõleg Ázsiában, Tibetben, ill. Mongóliában is, valamint kisebb országokban s Amerikában, Dél-Amerikában- egyes indián törzseknél, valamint egymástól elszigetelten egyes afrikai, ill. indonéziai közösségeknél. Ezen területi szétszórtság- s a sámánizmus egyformasága jelenti egyébként legfõbbképpen azt, hogy valamikor egy nagy õskultúra létezett, amikor egy olyan Isten Ember - Természet Kapcsolat alakult ki, melyben a sámánoknak igen nagy szerepük volt. A sámánizmus nem vallás- hanem egy módszer. Létezik keresztény sámán és Istentagadó, és csak természetközpontú sámán is -a paletta széles, ahogy a hitrendszer, a világnézet változik területenként, ill. emberenként, úgy más és más minden ma is dolgozó sámánember. Közös jellemzõ viszont van:

A gyógyítás, a tudatalatti információk felszínre hozása, a megérzés -intuíció segítségével- valamint a jövendölés általában hangszerek -dob- csörgõk és emberi hang keltette zene segítségével -mintegy színpadi elõadás- egy jelmezes és misztikus szertartás alkalmazásával. Egyes sámánok még a mai napig is használnak különbözõ természetes bódítószereket, hallucinogéneket utazásaikhoz. A gyógyítások hatékonyak, s a hozott információk pedig sokszor pontosak, de olykor pontatlanok. A betegre való frenetikus hipnotikus hatás gyógyító erõvel hat, s legtöbbször gyógyulást is okoz. A sámán a TERMÉSZET / ANYATERMÉSZET/ felé fordul, s a tudat alattiból hoz fel információkat. A VILÁGFA, melyen egy sámán utazik nem más, mint a pszichológiából általában ismert JUNG féle kollektív tudattalan alsó régióiból történõ információk megszerzése, s felszínre juttatása.

Jung pontosan megértette ezt a bonyolult, elvont és talán egyeseknek fantasztikumnak tûnõ, virtuális rendszert, mely nagyon egyszerûsítvén fogalmazva azt jelenti, hogy minden eddig élt ember, minden most élõ, s ez után majd élõ emberi teremtmény tudatának mélyén jelen van az eddig történt, s a most történõ szinte összes információ, benyomás mit valaha is ember, állat, s növény, anyag felhalmozott, gondolt, érzett, vagy cselekedett. Egyes tudósok ma már úgy fogalmaznak, hogy a gondolatok nem az emberi agyon belül vannak, hanem a térben / AKASHA/ helyezkednek el, ugyanúgy mint pld. a rádióhullámok, stb., s az emberi agy csak adó-vevõ, melyen keresztül az ember rácsatlakozhat a VILÁGFÁRA, azaz a kollektív tudattalanra. Ezzel én tökéletesen egyetértek.

Valahogy így mûködik a tudat, s a gondolkodás, így vagyunk összekapcsolva, tehát ahogy az Internetes Világ szõttesen is tapasztaljuk ezt. Ez egyébként gyakorlatilag egyszerûsített mása a valóságnak. Így tehát - mint hogy a NET-en, úgy ebben a virtuális jungi kollektív tudattalan világfában is vannak fontos, és kevésbé fontos területek. Vannak szennyoldalak, s szép, építõ jellegû gondolat együttesek is. A sámán személyétõl függ, hogy milyen mélyre tud ásni, honnan hoz információkat. Egyesek az õsszimbólumokat, un. PRINCIPIUMOKAT állatformaként, arheikus személyiségekként látják, mások viszont energiaáramlatokat, vagy zenéket, képeket, szimbólumokat hoznak le. Én ezek közé tartozom, s nem adom lejjebb, mint hogy a legmagasabb szellemi áramlatokba is bejussak, igyekszem az Angyalok, s a magas szintû szellemi lények és princípiumok világába ellátogatni, s mint zeneszerzõ és hagyományõrzõ, innen közvetítem a zenéket, tanításokat -meditációkat, imákat és esetleges gyógyító energiákat- kifelé a környezetembe embertársaim és népem hasznára fordítva azt.

A táltosok, speciálisan a magyar- ill. hun- szkíta eredetû kultúrákban alakultak ki. Alapfokon az elõbb említett sámáni megközelítésbõl és tudásból építkeztek, de az ázsiai Védikus Tanítások, a Jóga, Asztrológia, metafizika több tízezer éves tanításait is magukévá tették, majd az egészre a pontot JÉZUS tette rá, amikor személyesen is és utána Apostolait is elküldve a Nagy Hun Birodalomba, megtanította a SZERETET és Alázat tudományát.

A Táltosok ezek szerint, tehát Jézus követõk voltak. Mindenféle sallangoktól mentesen, a táltos emberek évszázadok óta a Jézusi törvények, gondolatok és ideák, tehát a legfelsõbb szférák világából hozzák az információt. A mi hitünk a mustármag hit. Nincsenek dogmáink. Mi Jézust nem egy elérhetetlen személynek látjuk, hanem Mesterünknek tekintjük. Amit Õ megvalósított, azt szeretnénk mi is megvalósítani. A mi rendszerünkben nincs ÖRDÖG- mely kísért. Persze létezik a gonoszság, csak éppen ez az emberi gonoszság és tudatlanság az, s nem pedig egy dogma gyümölcse, ami egy "eltévedt, elkárhozott" fõangyalról szól. A Táltosok nem istenfélõk, hanem Isten szeretõk, a mi Istenünk nem büntet és jutalmaz, csak SZERET! Ezért nincs félelmünk semmitõl, csak önmagunktól, saját magunkat kell megváltanunk és önmagunkat kell legyõznünk- az egót, s saját rosszaságainkat. Hisszük, hogy mi vagyunk rosszak, ha rosszak vagyunk, senki sem kísért bennünket, s ezt a rosszat és un. bûnt fel kell vállalnunk - s ki kell javítanunk, nem fogjuk a felelõsséget rá egy nem létezõ felsõbbrendû lényre! A mi Bibliánk szívünkben van. Jézus tanításait és Evangéliumát az AKASHA mélyérõl ismerjük. De senkit sem akarunk hitében, vagy az Ószövetség lapozgatásában megingatni. Mindenki egy bizonyos fejlõdési ciklust él meg- ezért minden vallásos útkeresés hasznos, melyben a szeretet fontos szerepet kap. Mi nem gondoljuk, hogy a gyehennára kerül az, ki nem fogadja el Jézust tanítójának. Mi tudjuk, hogy a keleti vallásokon keresztül is ugyanúgy lehetõség van megistenülni. A szeretet megélése szerint van az elbírálás, nem pedig a dogmák betartása szerint. S végezetül elmondom, hogy mi nem azért akarunk jók lenni, hogy halálunk után majd a mennyországba kerüljünk, de nem a pokoltól való félelem az ami motivál. A jóság önmagában az ami a lényeg. Ha hibázok, igyekszem azt kijavítani, meggyõzõdésbõl. Én rábízom az "ATYÁRA" a döntést sorsom felõl. Hitem erõs és töretlen.

Istenképem: ÉGI ATYA/ ez az Értelem - a Fény, a Szellem/ valamint a Fényfia- / Jézus- vagyis a teremtett, földre született testvérünk- Istenfi az Õ tisztaságát és állapotát, minõségét kellene mindannyiunknak megvalósítania /, s harmadikként pedig a SZENT LÉLEK ISTENANYA, mely maga a TERMÉSZET, az anyagvilág és az érzelem, a lelkiség.

Nagyon fontos, hogy a nõt ne hagyjuk ki az Istenségbõl. Hisz az emberi fajban is hármasság alkotja a család képet: APA, GYERMEK, ANYA, s ahogy lent, úgy fent, nemde? Ezt a hármasságot egyébként egy Istenségként hiszem, tehát egyistenhívõ vagyok, s voltam mindig is, s ez a hit maga a bizonyíték, hogy eleink, õseink sem voltak pogányok, barbárok, hanem egy nagyon fejlett és lélekben gazdag, Jézushívõ népet kényszeríttettek annak idején térdre- fondorlatokkal- VAJK, Szent István korában, amikor egy teljes katonai és vallási puccsot hajtottak végre rajtunk- elvéve kultúránkat, nyelvünket, írásunkat, hitünket. Ránk erõszakoltak egy Ószövetségi teremtésmítoszon alapuló PÁL- i kereszténységet, s egy idegen hatalmi rendszert, jobbágyokká téve az akkori demokratikus rendszerünk szabad polgárait. Táltosainkat, egyszóval papjainkat, tanítóinkat, gyógyítóinkat, tanácsnokainkat, asztrológusainkat mûvészeinket egyszerûen lemészárolták, vagy számûzték, likvidálták. Könyveinket, az evangéliumainkat, mely rovásírásosan még jó pár régészeti leletben ma is felfedezhetõ, elégették, megsemmisítették. Az addig szabad országot felosztották egymás között Gizella királynõ idegen, legfõbbképpen német zsoldosai és lovagjai, s innentõl kezdve fizettünk adót is az akkori pápai államnak sok évszázadon keresztül.

Persze ez nem azt jelenti, hogy én haragszom az egyházakra, vagy Istvánra. Tényként mondom el ezeket, s ameddig ezt nem fogják helyretenni és elismerni, ameddig Istvánt államilag ünnepelik, s vallásaink szentként tisztelik, addig nem várhatunk fejlõdést, megtisztulást. István maga is beleõrült abba a pokoli állapotba, melybe belekényszeríttették a fondorlatos feketemágusok népünket. Rehabilitálni kellene, átértékelni és természetesen megbocsátani is. Mi hagyományõrzõk már megbocsátottuk, õk, az akkori hatalomátvevõk azok, kik még ma is haragszanak. Tudásunkat ma is ördöginek titulálják, mert félnek szembenézni a valósággal. Mi nem építünk teológiai egyetemeket, s nem osztogatunk magunknak hangzatos címeket, rangokat, nem járunk fekete Mercédeszeken és aranyozott hintókon, ruhákban.

Mit adhat a mai kornak egy táltos?

A mai táltos úton járók egyszerûen szemlélõdnek, s megpróbálják Jézus tiszta eszméit megvalósítani. A sarut és a szamárhátat választják. S a sorban beállnak a legvégére. S önmaguk egoizmusának elveszejtésén fáradoznak.

Kevesen vannak, de elegen. A mai táltos hagyományõrzõk, nem a kollektív tudattalan alsó világaiból, tehát a tudatalattiból, hanem a tudat feletti világából merítkeznek. Az ATYA felõl várják az információkat, míg a sámánok egyébként az ANYA / természet / felõl. Igen sokszor hibáznak és vétkeznek is, földi emberek õk, de törekednek a Jézusi létállapot elérésére. Szeretnék országunk népének és a többi népnek is boldogulást és tiszta szeretetet sugározni. Feladatuk a magyar nép spirituális védelme, valamint az õsi MAGÕR Eszmeiség fenntartása, egyszóval nyelvünk és kultúránk Õrei Õk. Feladatuk még a kinti magyarság lelkiekben történõ anyaországhoz kapcsolása, s a negatív tendenciák /egyes tévémûsorok, elamerikalizálódás, kábítószer, egészségtelen életmód, táplálkozás gondolkodás / negatív tendenciáinak visszaszorítása. Értékõrzés, hagyatékõrzés és újrateremtés ez leegyszerûsítve amirõl szól ez a csodás hitvallás

Régen a táltosok szinte minden szakmában jártasak voltak, de specializálódtak is, voltak lovakat idomító, szerszámkészítõ, ill. tanító és gyógyító, valamint kézmûves táltosok is. Egyesek a katonai tanácsadásban , mások a testõrségben, vagy a csatamezõkön álltak helyt. Többek iskolákat vezettek, vagy a növénytermesztésben foglalatoskodtak, ismerték a gyógynövényeket, gyógyításra pedig az EGYETEMES ERÕT használták, azt a csodaenergiát, amit Jézus is használt és képesek voltak még hagyományos sebészetre, ill. koponyamûtétek elvégzésére is. Az én dolgom ma, hogy a mai modern kultúránk zeneiparának vadhajtásai mellett megmutassak értékes és teremtõ eszmeiséget rockoperáimon, meditációs zenéimen, ill. sámándalaimon keresztül. Járom az országot, a külföldöt s hintem a MAG zenét gyermekmûsoraimmal, felnõtteknek szóló elõadásaimban és fiataloknak szóló world-music koncertjeimben.

 forrás: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Atfy161bpiD4J%3Amagyartaltos.info%2Findex.php%2Fmi-magunrol%2F67+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 173
Heti: 1 197
Havi: 214
Össz.: 753 755

Látogatottság növelés
Oldal: Ősi vallásunk, táltosok
Magyar Hősök - A Hazáért éltek, haltak - Magyar Hazafiak - © 2008 - 2023 - magyarhosok.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »